ഒഴിവാക്കി: പി‌എച്ച്പിയുടെ ഭാവി പതിപ്പിൽ‌ അവരുടെ ക്ലാസിന് സമാനമായ പേരിലുള്ള രീതികൾ‌ കൺ‌സ്‌ട്രക്റ്റർ‌മാരാകില്ല; WP_Categories_to_Tags ൽ ഒഴിവാക്കിയ കൺ‌സ്‌ട്രക്റ്റർ‌ ഉണ്ട് /home/potatoes/potatosystem.ru/wp-content/plugins/wpcat2tag-importer/wpcat2tag-importer.php ലൈനിൽ 31
പ്രിംഗിൾസ്: ഇതെല്ലാം കുക്കികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒരു റോബോട്ടിക് കസേരയിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചു - ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സിസ്റ്റം മാഗസിൻ